(This text in English below)

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://sintefnarvik.no
Dette er et nettsted for det norske tekniske forskningsinstituttet SINTEF Narvik A.S., (tidligere Northern Research Institute Narvik / NORUT Narvik). Organisasjonsnummer 962951511

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Kontaktskjemaer

Vi planlegger ikke å ha kontaktskjemaer installert på websiden. Denne overskriften beholdes i tilfelle vi legger til denne funksjonaliteten senere. Vi bruker bare informasjonen som er gitt for å svare på kontaktspørsmålet.

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen innholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse

Vi bruker Google Analytics til å gi statistikk om besøkende trafikk, deres generelle geografiske beliggenhet og hvilke deler av nettstedet de besøker. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å registrere brukernes besøk på dette nettstedet. Internet Protocol (IP) -adresseinformasjonen anonymiseres på tidspunktet for fangst, og vi har ikke gitt tillatelse til bruk av den innsamlede informasjonen (for eksempel for remarketingformål). Les mer om “Hvordan Google bruker data når du bruker partnernes nettsteder“. Hvis du ikke er komfortabel med dette, kan du nekte å bruke informasjonskapsler for å registrere detaljer om ditt besøk på dette nettstedet. Dette bør ikke påvirke opplevelsen av funksjonaliteten til nettstedet. For å være på den sikre siden har vi satt som standard at informasjonskapsler fra Google Analytics *ikke* er tillatt, med mindre du uttrykkelig godtar dem på informasjonskapselbanneret som vises første gang du besøker nettstedet. Det er også mulig å tilpasse informasjonskapselinnstillingene dine.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi deler ikke dataene dine med eksterne parter. Hvis du ber om tilbakestilling av passord, blir IP-adressen din inkludert i tilbakestillings-e-postmeldingen. Det vil si at vi bare vil dele disse dataene med det vi antar er din egen e-post.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Sandvik
SINTEF Narvik AS
ingeborg.sandvik@sintef.no
(47) 76 96 53 50

Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://sintefnarvik.no.
This is a website for the Norwegian technical research institute SINTEF Narvik A.S., (formerly Northern Research Institute  Narvik / NORUT Narvik).
Organisation number 962 951 511

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. If you spam this site we pass on the details to a WordPress database to reduce spam. We do not store any details otherwise.

If you leave a comment on a weblog post an anonymised string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service Privacy Policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

We do not plan to have contact forms installed on the webpage. This heading is retained in the event that we add this functionality later. We would only use the information provided to reply to the contact query.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

We are not planning to have a login page.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognise and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

We use Google Analytics to provide statistics about visitor traffic, their general geographical location and which parts of the website they visit. Google Analytics uses cookies to register the visits of users to this website. The Internet Protocol (IP) address information is anonymised at the time of capture and we have not given permission for use of the information gathered (such as for remarketing purposes). Read more about “How Google uses data when you use our partners’ sites”

If you are not comfortable with this you can decline to allow cookies to be used to record details of your visit to this site. This should not affect your experience of the functionality of the site. To be on the safe side, we have set the default to that cookies from Google Analytics are *not* allowed, unless you expressly agree to them on the cookie banner that is displayed on the first time you visit the site. It is also possible to customise your cookie preferences.

Who we share your data with

We do not share your data with any external parties.
If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email. That is, we only will share this data with what we assume is your own email.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Additional information

If through your interactions with this webpage, and the project partners, you are concerned about disclosure of confidential commercial details or intellectual property rights, please inform us and we will ensure the details are kept confidential.

Our contact information

For more information about the Privacy Policy for this website and project please contact
Ingeborg Sandvik
SINTEF Narvik AS
ingeborg.sandvik@sintef.no
(47) 76 96 53 50