English

Jernbanetransport er blant våre mest miljøvennlige og lønnsomme samferdselsalternativer. I nord er jernbanen spesielt viktig både for transport av jernmalm, mineraler, varer og fersk fisk. Et velfungerende samspill mellom togmateriell og jernbaneinfrastrukturen er således en forutsetning. SINTEF Narvik løser jernbanetekniske utfordringer for både jernbaneforvaltere og togselskaper.

For tiden dekker våre kjerneområder innen Jernbaneteknologi blant annet:

 • Kompetanse på jernbanens overbygning og broer, tung jernbane infrastruktur (Heavy Haul), kaldt klima, måling/ monitorering av sporkrefter og lastvirkningsanalyser.
 • Forsterkning av eksisterende infrastruktur samt design av nye oppgraderings- og forsterkningsløsninger.
 • Drift og vedlikehold, Structural Health Monitoring (SMH), sensorikk, konstruksjonens structural integrity/remaining service life osv. 

Eksempler på aktiviteter innen disse temaene

Sustainable Bridges (FP7)

Sustainable Bridges er et EU-prosjekt (FP7) med et konsortium bestående av broeiere, konsulenter, entreprenører, universiteter og forskningsinstitutter fra hele Europa.

Bakgrunnen for prosjektet er at det vil være nødvendig å oppgradere eksisterende jernbanebroer for å imøtekomme kravene til økt kapasitet for jernbanetransport. Prosjektet hadde som målsetting å øke transportkapasiteten/ levetid til eksisterende broer for å muliggjøre for godstogtransport med aksellast opp til 33 tonn aksellast, samt å øke kapasiteten på jernbanen slik at passasjertog med lave aksellaster kan kjøre med hastigheter opptil 350 km/t.

Prosjektet hadde følgende aktivitet og arbeidspakker:

 • Kartlegging av eksisterende erfaring og brotyper
 • WP1 Undersøke krav til interoperabilitet mellom land
 • WP2 Utvikle nye metoder for tilstandsvurdering og inspeksjon
 • WP3 Utvikle nye metoder for å bestemme kapasitet. Identifisering av last og lastfordeling.
 • WP4 Utvikle overvåkningsmetoder basert på nye teknologier
 • WP5 Utvikle nye reparasjons- og forsterkningsmetoder
 • WP6 Demonstrere nye metoder ved feltprøving av eksisterende og nye broer
 • WP 7-8 Anvendelse i bruk av de nye metodene (konsulenter og entreprenører)

SINTEF Narvik var den eneste norske partner, og deltok i prosjektets arbeidspakker WP2, WP3 og WP6.

Ofotbanen 40 – tonn aksellast

Ofotbanen 40 – tonn aksellast var et prosjekt for Jernbaneverket som ga forslag til hvordan eksisterende jernbane (Ofotbanen) skal kunne oppgraderes for å kunne kjøre tunge tog med opptil 40 tonn aksellast. SINTEF Narvik ledet prosjektet med et konsortium bestående av SINTEF og Transportation Technology Center Inc. (TTCI) i USA. Prosjektet ga anbefaling om en kontrollert og gradvis økning av aksellast, hvor spesielt kritiske infrastruktur og jernbanekomponenter ble monitorert for å studere lastvirkningene. Aksellastøkingen skulle gjennomføres parallelt med basis fra erfaringer fra Nord-Amerika hvor man kjører tog med tilsvarende aksellast, og fra jernbanestrekninger med liknende klimautfordringer som fins på Ofotbanen. Prosjektet foreslo også etablering av Ofotbanen som en nasjonal arena for uttesting av jernbanemateriell – og infrastruktur for tog med høye aksellaster.    

LKAB – BALO losseanlegg

SINTEF Narvik har på oppdrag fra LKAB gjennomført et prosjekt hvor har beregnet bærekapasitet og restlevetid på jernbanebroer i LKABs gamle lossestasjon BALO i Narvik. Prosjektet ble gjennomført med bakgrunn av at LKAB skulle øke aksellasten på malmtog fra 25 til 30 tonn. I prosjektet ble det også designet forsterkningsløsninger slik at aksellastøkingen kunne realiseres på den eksisterende infrastrukturen i anlegget.   

LKAB – SILA losseanlegg

I LKABs losseanlegg SILA finnes det 12 stk. store undergrunns fjellsiloer. Over hver av siloene finnes det jernbanebroer hvor malmtogene losser malm fra gjennom bunnluker i vognene og åpninger i brodekket og ned i siloene. Siloene anvendes som mellomlagring av ulike jernmalmprodukter før malmen blir transportert videre og lastet i malmskip. 

LKAB planlegger å øke produksjon av jernmalm. For å muliggjøre en slik produksjonsøkning ønsker man å øke mengde malm i malmtogene som trafikkerer mellom Kiruna og Narvik.

I den forbindelse har SINTEF Narvik gjennomført kapasitets- og levetidsberegninger av broene i LKABs lossestasjon SILA.

SINTEF Narvik har også bistått LKAB i prosjektering av nytt spor i losseanlegget. Herunder er det også utviklet nye sporløsninger som er spesielt designet etter losse- og tineanleggets utforming.

Som et ledd i produksjonen er det også etablert et overvåkningssystem som måler belastningene i broene i SILA. Dette systemet er utrustet med en rekke lastsensorer skal gi infrastruktureier varsel om strukturelle endringer i brokonstruksjonen som følge av fremføring og lossing av tog i losseanlegget.     

Bane NOR – 32,5 tonn aksellast, sporveksel Narvik stasjon

SINTEF Narvik utfører et prosjekt for Bane NOR som består i å måle sporkrefter i en sporveksel på Narvik Stasjon på Ofotbanen. Prosjektet har som formål å studere lastvirkningseffekter som følge av at man øker aksellasten 30 til 32,5 aksellast fra LKABs malmtog. Konkret er komponenter i sporveksler instrumentert med sensorer, og vha. kontinuerlige målinger kan man beregne belastningen i komponentene. Målingene sammenlignes deretter med FE-analyser av en datamodell av tilsvarende komponenter. Prosjektet har en varighet på ca. 2 år slik at man også kan studere eventuelle sesong- og klimavariasjoner. 

Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic – ARINKA

Programme funding: 1 528 207€         Total budget: 1 698 008€
Duration: 15.10.2018 –31.10.2021
Call for proposal: 2nd call for proposal
Type of the project: Standard Project
Priority axis: 2. Fluent mobility of people, goods and knowledge
Thematic objective: 7. Improvement of accessibility to the regions, development of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems.

Thematic objective:7. Improvement of accessibility to the regions, development of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems.

Main objective –The main programme thematic objective that the Kolarctic CBC 2014-2020 Project aims to address is Business and SME development, under the thematic objectives; TO7 Improvement of accessibility to regions, development of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems.

The project “Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic (ARINKA)” aims to develop a cross-border railway research and development collaboration between parties from different countries in the Kolarctic region. The project aims to exchange railway technical know-how and best-practice solutions. The goals are to make the Kolarctic railway more reliable through robust infrastructure solutions, to obtain more cost-effective maintenance and repair operations, and to develop railway infrastructure monitoring through advanced sensor technology solutions.

A very competent project group has been established with partners who have complementary knowledge within the most relevant railway technical disciplines. The project is led by SINTEF Narvik (formerly NORUT Narvik). Other project partners are:

 • Federal State Budget Educational Institute for Higher Educational “Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (PGUPS)”, St. Petersburg, Russia
 • Luleå University of Technology (LTU), Luleå, Sweden
 • Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences (KSC RAS), Apatity, Russia
 • Lapland University of Applied Sciences (LUAS), Kemi, Finland
 • Bane NOR, Narvik, Norway
 • Finnish Transportation Infrastructure Agency (FTIA –VÄLYÄ), Finland
 • Trafikverket, Luleå, Sverige
 • October Railway, Branch of Joint Stock Company “Russian Railways”, Russia

The ARINKA project is divided into the following work packages:

 • WP1 Project management and coordination
 • WP2 Competence building and cross-border experience transfer
 • WP3 Railway infrastructure
 • WP4 Railway maintenance and repair operations
 • WP5 Measuring and monitoring technologies

I prosjektet er det etablert et konsortium bestående av universiteter og jernbaneselskaper fra Norge, Finland, Russland og Sverige.

The project is financed through the Kolarctic CBC 2014–2020 Programme, which is a program that supports collaboration between Northern Scandinavia and North-West Russia. The project is also partly financed by the Nordland County Council and Region Norrbotten.

For more information please visit the project website: www.arinka.eu or refer to this brochure.