English

Vi utfører prosjektarbeid av ulikt slag; fra direkteoppdrag til grunnforskning. Vi tar prosjekter fra idé-stadiet til ferdigstillelse og kommersialisering. Vi har god kompetanse på å skrive søknader for støtte fra ulike finansieringsordninger for prosjekter av ulik Teknologimodenhet (TRL).

Ta gjerne kontakt om dere ønsker hjelp fra oss.

Et utvalg av våre pågående prosjekter er oppsummert på nedenfor. Noen av våre sluttførte referanseprosjekter er finner du HER.

Pågående prosjekter:

IceDams

Prosjekt
Numerical simulation of ice pressure on dams
– a RFFNORD project

Prosjektperiode
2019-2021

Kontaktperson
Bjørnar Sand, Terje Nordvåg

Prosjektpartnere

Statkraft Energi AS

Nordkraft

Norut Narvik

Finansiører

Statkraft Energi AS

Nordkraft

Norut Narvik

Prosjektbeskrivelse
Formålet med dette prosjektet er å utvikle og implementere et nytt konsept for beregning av isstyrker på dammer. Dette vil bli gjort ved utvikling av en numerisk modell som mer korrekt viser effekten av hvordan istrykket påvirker sikkerheten til dammer. Prosjektet utføres gjennom en trinnvis utvikling, og kompleksiteten til tallmodellene blir utvidet i løpet av prosjektet.

Mer informasjon kommer senere


SPRING

Prosjekt
“Strategic planning for water resources and implementation of novel biotechnical treatment solutions and good practices”
– a Horizon 2020 project

Prosjektperiode
2019-2022

Kontaktperson
Nga Dang

Prosjektpartnere – Europe

UiT, The arctic Uiniversity of Norway

University of Pec (Hungary)

Norut Narvik AS

Envirovest Co (Hungary)

Finnish Water Forum (Finland)

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Technologia e Ciencia (Portugal)

Prosjektpartnere – India

Indian Institute of Technology Guwahati

Indian Institute of Technology KharagPur

Indian Institute of Technology Varanasi

SRK Engineering College, Elixiir Ecobiotek

Dr DY Patil School of Engineering

Municipal Corporation Bhimavaram

Palavi Trust

Society for Advancement of Human Endeavour

Finansiører

EU Horizon 2020

Prosjektbeskrivelse
Det overordnede målet med SPRING-prosjektet er å presentere en integrert vannforvaltning for pålitelig vannforsyning for alle behov som involverer;

  • å utvikle innovative og enkle å betjene biooksidasjonssystemer for behandling av forurenset vann (stillestående og flytende)
  • kostnadseffektive sanntidsovervåkingsverktøy
  • å implementere god praksis i vannplanlegging for behandling, forsyning og bruk.

Vannplanlegging vil omfatte regioner og ikke bare en by eller en stat, og vil behandle hele vannspørsmålet på en helhetlig måte for å oppnå synergier mellom å øke og diversifisere tilbudet, redusere sløsing og håndtere etterspørsel.

Mer informasjon kommer senere


ARINKA

Prosjekt
Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic
– a Kolarctic Cross Border Collaboration Project

Prosjektperiode
2018-2021

Kontaktperson
Terje Nordvåg, Rune Nilsen

Prosjektpartnere

Finansiører

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic – ARINKA er etablert som et Kolarctic CBC 2014-2020 prosjekt med partnere fra både universitets- og instituttsektoren og jernbaneselskaper i Norge, Sverige, Finland og Nord-vest Russland. Prosjektet tar sikte på å utveksle jernbaneteknisk kunnskap og beste-praksis-løsninger på tvers av landegrensene med målsetting om å gjøre jernbanen i Kolarctic regionen mer driftssikker gjennom robuste jernbaneinfrastrukturløsninger, et mer kostnadseffektivt vedlikehold samt gjennom overvåkning av jernbanen ved hjelp av avansert monitorering- og sensorteknologiløsninger.

les mer her


SEESIMA

Prosjekt
Supporting Environmental, Economic and Social impacts of Mining Activity
– a Kolarctic Cross Border Collaboration Project

Prosjektperiode
2018-2021

Kontaktperson
Terje Nordvåg, Ross Wakelin

Prosjektpartnere

Finansiører

Prosjektbeskrivelse
Samfunnet er avhengig av metaller og mineraler som produseres av gruver, og det arbeidet som gruvene og mineralbehandlingen gir. Samtidig kan imidlertid aktivitetene resultere i utslipp, som for eksempel syre med sulfater og tungmetaller i avløpssystemer fra drenering fra gruvevirksomhet. SEESIMA-prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten om teknologiske løsninger innen miljøpåvirkning av gruvedrift, for å redusere miljøpåvirkninger og forbedre økonomisk avkastning.

les mer her


ICEOP

Prosjekt
Ice Operations
– a Kolarctic Cross Border Collaboration Project

Prosjektperiode
2018-2021

Kontaktperson
Terje Nordvåg, Bjørnar Sand

Prosjektpartnere

Finansiører

Prosjektbeskrivelse
Prosjektets hovedmål er å øke den forretningsmessige muligheten for leting og utvinning av olje- og gassressurser i Arktis ved å øke maritim tilgjengelighet, styrke kunnskapen om isforhold og mer nøyaktige beregningsmodeller for å sikre en sikker og miljøvennlig feltutvikling.

les mer her


SMARTrenew

Prosjekt
Smarter renewable energy and heating Management for Arctic and northern Rural Territories
– a Interreg Northern Periphery and Arctic programme project

Prosjektperiode
2018-2021

Kontaktperson
Øystein Kleven

Prosjektpartnere

Finansiører

Prosjektbeskrivelse
Målet med prosjektet er å overføre løsninger innen fornybar energi og smarte energilagringsløsninger til spredte regioner innen Nordlig Periferi og Arktis (NPA). Internasjonal kunnskapsoverføring vil følge en kvadruppel helix-tilnærming (akademia, bedrifter, offentlig myndighet og innbyggere). Innvirkning og resultat rettet mot implementering og smart energibevissthet i samfunn.

Nettside er snart i drift og prosjektet har egen Facebook-side.


ARCTIC ecocrete

Prosjekt
Development of eco-innovative technology for concreting in the arctic region
– a Interreg IV A Nord programme project

Prosjektperiode
2018-2020

Kontaktperson
Bård Arntsen

Prosjektpartnere

Finansiører

Prosjektbeskrivelse
I nordområdene blir det årlig deponert flere millioner tonn med uorganisk industrifall. Størsteparten kommer fra gruveindustrien som blant annet deponerer store mengder sten og sand. Prosjektsamarbeidet Arctic-ecocrete skal se på hvordan disse avfallsstoffene kan gjenvinnes og benyttes i betongindustrien til å lage sement. Prosjektets overordnede målsetting er å forbedre det arktiske områdets konkurransekraft, vitalitet og sysselsetting. Dette skal gjøres med tett samarbeid med nordområdenes viktigste forskningsinstitusjoner og forretningsutviklere innen betongindustrien.

Les mer her


GRACE

Prosjekt
Integrated oil spill response actions and environmental effects
– a Horizon 2020 project

Prosjektperiode
2016-2019

Kontaktperson
Christian Petrich,

Prosjektpartnere

Finnish Environment Institute

Aarhus University

University of Tartu

Tallinn University of Technology

RWTH Aachen University

University of the Basque Country

NTNU

Greenland Oil Spill Response A/S

SSPA Sweden AB

University of Manitoba

Lamor Corporation Ab

Meritaito Oy

Norut Narvik

Finansiører

EU Horizon 2020

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet fokuserer på å utvikle, sammenligne og evaluere effektiviteten og miljøpåvirkningen av ulike metoder for opprensing og beredskap innen oljevern i et kaldt klima. Resultatene av prosjektet vil bli gjort tilgjengelig for bruk av internasjonale organisasjoner som planlegger og utfører grenseoverskridende oljevernsamarbeid i arktiske havområder.

Les mer her


Mosideo

Prosjekt
Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk management in sustainable operations
– a Petromaks2 project

Prosjektperiode
2015

Kontaktperson
Christian Petrich,

Prosjektpartnere

Norut Narvik

University of Alaska Fairbanks (UAF)

NTNU

Finansiører

Forskningsrådet

Prosjektbeskrivelse
Hovedformålet med forskningsprosjektet MOSIDEO er å fremme kunnskapen om samspillet mellom olje og isporestrukturen i sjøis. Videre jobbes det med beskrivelse av oljens oppførsel og hvilken innflytelse den har på radarsignaler. Dette er en forutsetning for risikovurdering og beredskapsplanlegging av oljeutslipp i områder med utbredelse av sjøis.

Mer informasjon kommer senere


SILA

Prosjekt
LKAB – SILA losseanlegg
– direkteoppdrag fra LKAB

Prosjektperiode
2015-2019

Kontaktperson
Rune Nilsen

Prosjektpartnere

Norut Narvik

LKAB

Finansiører

LKAB

Prosjektbeskrivelse

LKABs losseanlegg «SILA» i Narvik ble bygget i 2009 for lossing av jernnmalm. Malmen transporteres med tog fra LKABs gruver i Kiruna og Malmberget i Nord-Sverige. SILA losseanlegg består av 12 undergrunns fjellsiloer. Siloene utgjør mellomlagring av malm før den transporteres ut videre til skipslaster for lasting av malmbåter.

LKAB ønsker å øke produksjonen av jernmalm, dette kan bl.a. muliggjøres ved at man kan øker mengden malm i vognene. Som et første ledd i en slik produksjonsøkning vil man øke lasten i hver av de 68 malmvognene – som sammen med 2 lokomotiver utgjør ett togsett – fra 100 til 110 tonn. Dette innebærer at aksellasten skal økes fra 30 til 32,5 tonn.  
Over hver av de 12 siloene i losseanlegget er det bygget jernbanebroer. Lossingen av malmvognene foregår ved såkalt rullende lossing hvor malmen tømmes via bunnluker i vognene, og videre nedigjennom losseåpninger på brodekket, ned i siloene.

Norut Narvik har på oppdrag av LKAB gjennomført kapasitets og levetidskontroller av brokonstruksjonene for å kontrollere om broene vil kunne bære tyngre tog/ vogner. I anledning til disse kontrollene har kritiske snitt av jernbanebroene blitt utrustet med sensorer for måling av de virkelige opptredende belastningene i broene under fremføring og lossing av tog.

I tilknytning til dette prosjektet har NORUT sammen med LKAB også prosjektert nytt jernbanespor i SILA. De nye løsningene er prosjektert på en slik måte at sporkomponentene har blitt tilpasset eksisterende konstruksjon, samt at ombyggingsarbeidet skal påvirke driften av anlegget minst mulig. Byggingen av den nye sporkonstruksjonen i SILA vil pågå i perioden juni-august 2019.

CIRFA SFI

Prosjekt
Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations
– a Centre for Research-based Innovation (SFI)

Prosjektperiode
2014-2023

Kontaktperson
Christian Petrich,

Prosjektpartnere

UiT Tromsø

NORCE

Meteorologisk Institutt

Norsk Polarinstitutt

NTNU

NERSC

KSAT

Kongsberg

Equinor

Total

Vår Energi

OMV

AkerBP

Aker Solutions

Multiconsult

Globesar

Aranica

Maritime Robotics

Norut Narvik

Finansiører

Forskningsrådet

Troms Fylkeskommune

UiT

Prosjektbeskrivelse
CIRFAs overordnede ambisjon er at senteret skal bli et kunnskapsnav for forskning og utvikling innen arktisk overvåkningsteknologi, med ledende kompetanse innen disipliner som fjernmåling, signalbehandling, radarteknologi, RPAS-teknologi, data-assimilering og numerisk modellering. CIRFA bygger på bred kompetanse innen fjernmålinger, og utnytter den betydelige infrastrukturen som er bygget opp i Tromsø de siste tiårene. Kjernen CIRFA-teamet består av ledende seniorforskere, doktorgrader og postdokumenter i tillegg til industrirepresentanter og innovasjonseksperter.

Les mer her

32,5t aksellast på tog

Kapasitetsløft – Ba-senter Nord

Deconcrete

BBAK

Digicat

Circulus