English

Prosess optimisering er et slagord for diverse aktiviteter relatert til forbedring av prosesser, ofte med hensyn til effektivitet, kapasitet og økonomi. Noen av aktiviteter ved NORUT Narvik innen Prosess Optimisering er:

Prosess optimisering

Analyse av simulering verktøy, som:

  • Prode Properties multiphase termodynamiske software, som en Excel Add-in med Visual basic.
  • COMSOL Multiphysics simulering av varme og masse transport og reaksjonskjemi. Brukt spesielt ifm IPSCET prosjektet som støtte til designutviklingen, med studier av Joule oppvarming og jetting flow i manifold.
  • Maskinlæring – identifisering av trender i prosessdata
  • Masse balanse modeller av seperasjon/fraksjonering systemer med Excel/Visual Basic.
  • reMIND – Mixed Integer Linear Programming (MILP) optimisering

Prosessintensifisering

  • Prosess integrering av naturgass-basert industrier – PhD studie av Chen Chen
  • Kaldtklima påvirkning av prosessindustri.

Digitalisering