English

I nord er vi rike på naturressurser, samtidig som utnyttingen av ressursene gjør oss sårbare. Produktsjonslinjer, håndtering av avfall og renseteknikker er prosesser som analyseres og forbedres hos SINTEF Narvik. Alternativ biomasse til bioenergi testes ut i våre laboratorier. SINTEF Narvik analyserer konsekvenser for samfunn og næringsliv av mineralutvinning og gruvedrift. Vi ønsker å bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene i nord. 

For tiden dekker våre kjerneområder innen Prosess og Miljøteknologi blant annet:

 • Prosess-/kjemiteknikk.
 • Materialteknologi.
 • Miljøteknologi.
 • Prosess optimisering, intensifisering og digitalisering.

Eksempler av aktiviteter innen disse temaene

Prosess- og kjemiteknikk

Tidlig fase tekniske og økonomiske analyse av industrielle prosesser.  

Forslag for nye prosesser eller implementeringer kan dra nytte av en tidlig gransking av konseptet, fra både tekniske og miljøsynspunkter. SINTEF Narvik er ofte forespurt om vurdering av nye prosesser. I mange tilfeller finnes det ikke eksisterende referanser som kan danne grunnlag for gode sammenligninger, og det er derfor nødvendig å gjøre grunnleggende beregninger supplert med oppsummering av litteraturen. Grove estimater av driftskostnader og markedspriser kan være nyttig for vurdering av kravene som stilles til lønnsomme operasjoner. Flere detaljer kan finnes her

Mulighetsstudier og due diligence av industrielle prosesser

Mer detaljert planlegging av foreslått implementeringer er også gjennomført for både industri og myndigheter. Disse er gjort med basis i prosesser som er implementert andre steder og hvor det er behov for vurdering av egnethet mhp lokal implementering. Flere detaljer finnes her:

Flerfase Reaktive strømmer

Innen Prosess og miljøteknologi hos SINTEF Narvik har mange ulike prosesser blitt studert. En fellesnevner gjennom mange av disse prosessene er tekniske utfordringer knyttet til analyse av flerefaser reaktive strømmer, hvor det er kjemiske endringer mellom reaktanter og produkter i forskjellig faser (fast, væske, gass eller plasma) og systemer i bevegelse (som bevegelse av gass eller væske relative til en fastfase). Flere detaljer og eksempler av anvendelser finnes her:

Utvikling og leveranser av utdanningsmaterial.

SINTEF Narvik har vært engasjert for utvikling av undervisningsmaterial for UiT Narviks Bachelorutdanning innen Prosessteknologi. Ansatte ved SINTEF Narvik gjennomførte forelesninger ofr UiT i perioden 2010-2013. Forelesningene ble deretter videreført av universitets egne ansatte.

 • Olje & Gass Design (ITE 1709)
 • Introduksjon til prosess teknologi (ITE 1700)
 • Kjemiteknikk (ITE 1704)
 • Miljøteknologi (ITE 1707)

Flere detaljer om undervisningsmaterialet finnes her:

Materiell Teknologi

Gjennom flere år har SINTEF Narvik utviklet kompetanse innen elektrokjemi, i forbindelse med korrosjon av armeringsjern i betong. Kompetansen har blitt videreført til elektrokjemi for overflatebehandling av silisium innen produksjon av solcelle-wafere, som ble anvendt i den voltaisk industrien som ble bygget opp i Nord Norge mellom 2000-2012. Andre aktiviteter innen materielteknologi er metallurgi, kompositter og bioplast.

Aktiviteter innen Materiell Teknologi hos SINTEF Narvik er:

 • Katodisk beskyttelse av stål i betongstrukturer.
 • Alkalisk elektrokjemisk etsning av silisium for solcelle wafere
 • Elektrokjemi for brenselceller, hydrogen elektrolyse, karbondioksid reduksjon og elektrolytisk utvinning av metaller fra avløpsvann.
 • Reduksjon av jernmalm med syntesegass.
 • Produksjon av kompositt- og bioplastmaterialer.

Flere detaljer om aktiviteter innen Materiellteknologi kan finnes her

Miljøteknologi

Miljøteknologi er et annet område hvor SINTEF Narvik har kompetanse. Studier innen remediering av forurensing, verdiskaping fra avfall, og fornybare energi har blitt utført lenge før disse ble kjente begreper cleantech, sirkulærøkonomi og lavkarbon. Aktiviteter hos SINTEF Narvik innen miljøteknologi omfatter bl.a.:

 • Fornybar energi.
 • Bioremediering
 • Avfall valoriisering – mer informasjon her

Fornybar Energi

I nyere tid har det vært en større fokus på, og forståelse av virkningen av klimagassutslipp, og behovet for implementering av større lavkarbonalternativer innen energiforsyning. SINTEF Narvik er aktiv i utvikling og markedsføring av ulike former for fornybar energi, for eksempel:

 • Bioenergi (Skog og landbruk ressurser; Organiske avfall)
 • Energi-effektifisering
 • Solenergi (varme og fotovoltaisk-/elektrisitetsproduksjon)
 • Hybride systemer for fornybar energi

Flere detaljer om aktiviteter innen Fornybar Energi kan finnes her:

Bioremediering

Mikroorganismer kan brytte ned forurensning, men det er ofte begrensninger mht. hvor fort dette skjer i naturen, spesielt i kaldt klima. SINTEF Narvik har studert nedbrytning av petroleums-forurensning i laboratorium og feltforsøk, ofte i samarbeid med ASCAS.

Avfall valorisering

Avfall inneholder ofte verdifullt komponenter, som kan gjenvinnes for gjenbruk. SINTEF Narvik har arbeidet med ulike typer industriavfall. Eksempler er:

 • Gjenvinning av organiske syrer fra industrielt avløpsvann
 • Valorisering av våtorganiske fraksjon av husholdning avfall (OF-MSW)
 • Alternative anvendelse av avfall fra gruvindustrien.

Flere detaljer om aktiviteter innen avfall valorifisering kan finnes her:

Prosess optimering

Prosess Optimering er et samlebegrep for diverse aktiviteter relatert til forbedringsprosesser, og ofte med hensyn til effektivitet, kapasitet og kostnader. Aktiviteter innen dette temaet hos SINTEF Narvik inkludere:  

 • Prosessoptimering
 • Prosessintensifiering
 • Digitalisering; Augmented Reality; Maskinlæring.

Mer informasjon om SINTEF Narviks prosessoptimeringsaktiviteter kan finnes her